Sprawy o unieważnienie małżeństwa kościelnego

  • sporządzam skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego,
  • w celu „unieważnienia ślubu kościelnego”, analizuję, wspólnie z klientem sprawę, by w miarę możliwości, znaleźć właściwy tytuł będącego podstawą sformułowania skargi do Sądu Duchownego

W Kościele katolickim nie istnieje pojęcie „rozwód kościelny”. Tym określeniem w znaczeniu potocznym określamy wszelkie sprawy związane z unieważnieniem małżeństwa kościelnego. Aby uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego należy złożyć skargę do Metropolitalnego Sądu Duchownego, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, wskazując jedną z przesłanek istniejących już w dniu zawarcia związku małżeńskiego. Przesłanki te są ściśle określone prawem kanonicznym i jest to np. niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, wady oświadczenia woli oraz inne. Przykładowo o unieważnienie małżeństwa z powodu niedojrzałości można wnosić wskazując okoliczności związane z drugim małżonkiem, które istniały już w chwili zawierania związku małżeńskiego.

Wskazać należy, iż nieprawdą są pojawiające się opinie, iż możliwym jest unieważnienie małżeństwa kościelnego dla jednej strony. Sąd duchowny orzeka o całkowitym unieważnieniu małżeństwa, co niesie zawsze skutki dla obu stron.

Zachęcam do współpracy jeśli myślisz o wniesieniu skargi o unieważnienie małżeństwa kościelnego: wspólnie przeanalizujemy czy istnieją przesłanki do jej złożenia, zdecydujemy która podstawa (tytuł) jest właściwa do unieważnienia, a także wskażę Tobie możliwe środki dowodowe. Następnie zaś przygotuję skargę do Sądu Metropolitalnego i poprowadzę Cię przez całe postępowanie, udzielając fachowego poradnictwa.