Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie.

Podział majątku po rozwodzie

– jest konieczny jeśli w trakcie trwania związku małżeńskiego zgromadziłeś wspólnie z małżonkiem określony majątek, a nie zawieraliście umowy majątkowej małżeńskiej na przykład dotyczącej ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej.

Co do zasady podziału majątku nie dokonuje się w postępowaniu rozwodowym, chyba że strony potrafią dojść do porozumienia już na tym etapie. Sąd w wyroku rozwodowym na wniosek stron orzeka o podziale majątku jeśli stanowisko stron jest bezsprzecznie jednomyślne. W przeciwnym wypadku koniecznym jest założenie odrębnej sprawy o podział majątku.

Powództwo o podział majątku

wytacza się co do zasady przed sądem w którego okręgu znajduje się większość majątku małżeńskiego stron. Podziałowi podlega majątek wspólny. Istnieje także możliwość rozliczenia nakładów poniesionych z majątku osobistego na majątek wspólny. W tym kontekście wskazać należy, iż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wyróżniamy:

majątek osobisty, na który składają się w szczególności:

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
  3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
  4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, biżuteria),
  5. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, biżuteria),
  6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Realizacja tych wierzytelności przez pobranie wynagrodzenia, czy też przez uzyskanie kwot należnych z tytułu działalności zarobkowej stanowi przesłankę wejścia otrzymanych przedmiotów do majątku wspólnego,
  8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
  9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (subrogacja).

majątek wspólny – który co do zasady powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego, jest powiększany o przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwanie małżeństwa. Należą do niego w szczególności zarobki uzyskiwane przez małżonków, a także dochody z majątku wspólnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Kryszak-Rojek oferuje kompleksowe usługi w sprawie rozwodów, w tym w kwestiach związanych z podziałem majątku.