Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Kryszak – Rojek. Z Kancelarią można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: Sienkiewicza 20, 62-025 Kostrzyn lub pocztą elektroniczną na adres: aneta.rojek@interia.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, a mianowicie doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego przed organami, sądami i instytucjami.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczność wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest podmiot danych), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego)  a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, ustalania konfliktów interesów.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: radcy prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy współpracujący z Administratorem.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, a mianowicie do chwili ustania umowy zawartej z Klientem, do chwili ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.